Skip to content

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Op aanvraag is het ook mogelijk om vanaf 07.00 uur gebruik te maken van onze opvang.

Wij zijn gesloten op de officiële Nederlandse feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar) in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw (van 25 t/m 31 december) en op Nieuwjaarsdag.

Welke vormen van opvang bieden wij?

 • Voorschoolse opvang; 40 weken opvang voor schooltijd (tarief is afhankelijk van de schooltijden)
 • Naschoolse opvang; 40 weken opvang na schooltijd (tarief is afhankelijk van de schooltijden)
 • Tussenschoolse opvang; opvang tijdens de lunchpauze
 • Een combinatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • Het vakantiepakket. Alleen gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties behoort ook tot onze mogelijkheden. Kies uit hele dagopvang van 07.30 tot 18.30 uur (11 uur), ochtendopvang van 07.30 – 13.00 uur (5,5 uur) of middagopvang van 13.00 tot 18.30 uur (5,5 uur)
 • Het totaalpakket. De meest uitgebreide vorm van opvang; zowel tijdens de schoolweken als in de schoolvakanties gebruik maken van onze opvang.
 • Flexibele opvang. Ideaal voor ouders met onregelmatige werktijden die niet iedere week op dezelfde dag opvang nodig hebben.
 • Incidentele opvang. Denk hierbij aan extra ingeroosterde vrije schooldagen/studiedagen, calamiteiten binnen het gezin of tijdens de vakantie of ziekte van de eigen oppas.

Tarieven

Het uurtarief van de voor- en naschoolse opvang en incidentele opvang voor het jaar 2024 bedraagt € 11.90 per uur. Het tarief is inclusief drinken, tussendoortje, fruit, de brood- maaltijd, uitstapjes en de aangeboden workshops.

Tussenschoolse opvang bieden wij aan voor € 5,00 per dag.
Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen voor de opvang die bij je past? Dit kun je aanvragen via het contact formulier of via info@bso-djoy.

Nieuws

Downloads

Algemene Informatie

Wie zijn wij?

Buitenschoolse opvang Djoy is geïnspireerd op de visie van de pedagogiek van Reggio Emilia. Het is opgezet vanuit de gedachte dat een buitenschoolse opvang niet alleen een veilige en verantwoorde omgeving moet zijn, maar ook een uitdagende omgeving voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Wanneer uw kind de basisschool gaat bezoeken kan hij/zij doorstromen naar de buitenschoolse opvang.

In de buitenschoolse opvang is het uitgangspunt van deze visie dat elk kind in staat moet worden gesteld om het beste van zichzelf te laten zien, om de enorme creativiteit die zij aangeboren bezitten te ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen manier en met de juiste sturing van de pedagogisch medewerksters.

Naast het inrichten van een lichte, ruime en prikkelende omgeving werken we vanuit een vaste structuur als fundament onder de organisatie. Zonder structuur komt er in de praktijk weinig terecht van onze ambities om verschillende activiteiten en (langlopende) projecten aan te bieden.

Nog steeds werken we dagelijks aan het vaststellen en bijsturen van onze ideeën en de uitvoering hiervan in de praktijk. Alleen zo slagen we er in om nieuwe mensen mee te nemen op onze reis.

Daarnaast streven we ernaar om regelmatig of zo vaak als noodzakelijk ontmoetingen te gaan organiseren tussen de pedagogen, leiding, ouders en verzorgers. Dit helpt ons in het plannen van ons aanbod en proberen we met elkaar de nieuwe paden te betreden. 

Hoe ziet het dagritme er uit?

De voorschoolse opvang is geopend van 07.30 uur tot 09.00 uur. De kinderen komen binnen en kunnen rustig aan hun dag beginnen en lekker even spelen. Rond 08.15 uur maken de kinderen zich klaar om naar school te gaan en brengen wij de kinderen naar school.

Hoewel tussenschoolse opvang veelal op de scholen wordt aangeboden bieden wij deze mogelijkheid ook aan. Wij halen de kinderen tussen de middag op uit school, eten op de buitenschoolse opvang een boterham en drinken hierbij vruchtensap, thee, melk of water. Na het eten is er nog even tijd om te spelen en ook nu brengen wij de kinderen lopend en ruimschoots op tijd weer naar school.

De naschoolse opvang is geopend van 14.00 tot 18.30 uur. Wanneer de kinderen bij de bso aankomen drinken we een beker vruchtensap, thee, bouillon, melk of water en eten vers fruit. Tijdens dit eet- en drinkmoment wordt er gekletst met de kinderen over hoe hun dag was en wat ze beleefd hebben op school. Ook gaan we bespreken wat we die middag gaan doen. We bieden de kinderen de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan in het atelier, buiten te spelen, zich te vermaken in het sport- & spellokaal, te lezen, huiswerk te maken, spelletjes te doen en af en toe mogen ze ook even televisie kijken.

Tussen 17.00 en 17.15 uur gaan we weer aan tafel. De kinderen krijgen dan een crackers met hartig beleg, ontbijtkoek met of zonder een beetje boter, rijstwafels of een bijvoorbeeld een sultana. We bespreken ook op dit moment wat we hierna gaan doen tot het moment dat de kinderen door de ouders wordt opgehaald.

Op woensdagmiddag worden de kinderen vanaf 12.00 uur opgehaald van school. Bij terugkomst eten we net als bij de tussenschoolse opvang eerst een boterham en drinken we sap, melk etc. Bij broodmaaltijden wordt er altijd voor bruin brood gekozen. Er is zowel hartig als zoet beleg. De kinderen kiezen zelf wat ze op hun brood willen. Er wordt op gelet dat een kind niet te veel eet en dat een kind niet te veel zoetigheid op brood eet. We eten om en om een boterham met zoet of hartig beleg. De voorkeur gaat uit naar een eerste boterham met hartig beleg. Bij de broodmaaltijd drinken we thee, melk of vruchtensap. We bespreken ook nu weer de dagindeling. Om 15.30 uur drinken we weer iets en eten we fruit, rond 17.00 uur eten we weer een cracker, ontbijtkoek, een sultana of een liga.

Tijdens vakantie- en studiedagen is de buitenschoolse opvang geopend tussen 07.30 en 18.30 uur. Het eerste eetmoment is dan tussen 09.30 en 10.00 uur. We eten ontbijtkoek en drinken vruchtensap. Om 12.30 uur eten we de broodmaaltijd, rond 15.30 uur fruit en tenslotte rond 17.00 uur crackers, rijstwafels of sultana.

Af en toe wordt er tijdens de vakantie’s afgeweken van het voedingsbeleid en eten we tosti’s, patat, een broodje knakworst of bijvoorbeeld pannenkoeken. Het is tenslotte best wel saai om elke dag boterhammen te eten.

Tijdens de vakantie maken we ook uitstapjes, bijvoorbeeld naar het strand, een speeltuin, het zwembad of naar het bos. Ook worden er leuke, uitdagende activiteiten en workshops gedaan op onze eigen locatie.

Aanmelden en inschrijven

In verband met de enorme drukte hebben wij op dit moment een inschrijfstop voor de buitenschoolse opvang op de maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag.

Ruilen van een gemiste dag

Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen. Voorwaarde is natuurlijk dat er op de groep nog ruimte genoeg is. Je kunt een ruiling schriftelijk aanvragen.

Wanneer een kind ziek is geweest heeft dit geen gevolgen voor de maandelijkse bijdrage, de uren zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit moet binnen een maand gebeuren en gaat middels een schriftelijke aanvraag. Hieraan kunnen echter géén rechten worden ontleend.

Gemiste dagen i.v.m. vakantie vallen niet onder deze regeling en kunnen dan ook niet worden geruild of ingehaald.

Toestemming plaatsing foto’s

Bij inschrijving vragen wij je om wel of geen toestemming te geven voor plaatsing van foto’s. Deze worden gemaakt tijdens het verblijf van je kind op de buitenschoolse opvang en worden geplaatst in het besloten fotoboek en het openbare gedeelte van de website. Het fotoboek wordt per groep toegankelijk voor ouders door middel van een persoonlijke inlogcode. Ook vragen wij of je toestemming wilt geven voor het ophangen van foto’s in het pand gemaakt van je kind tijdens het verblijf van uw kind bij Djoy.

Toestemming meerijden in de auto

Het kan incidenteel voorkomen dat wij je kind in een auto of busje zullen vervoeren, bijvoorbeeld tijdens geplande uitstapjes of in een noodgeval bij een bezoek aan een arts.

De bestuurder/ster van deze auto of van het busje is vanzelfsprekend in het bezit van een geldig rijbewijs en de auto/het busje voldoet aan de gestelde wettelijke eisen voor het vervoer van de kinderen. Wij verzoeken je dan ook aan te geven of je hiervoor je toestemming wilt verlenen.

Huisarts

Buitenschoolse opvang Djoy heeft een huisarts bereid gevonden om bij calamiteiten zorg te verlenen. In eerste instantie zullen wij jullie eigen huisarts proberen te consulteren. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is zullen wij onze huisarts raadplegen.

De huisarts van de buitenschoolse opvang is Dr. Blaauboer in Maasland. Wanneer je enige vorm van bezwaar hebt tegen een consult bij deze arts in noodgevallen kun je dit kenbaar maken bij de directie.

Protocollen

Vanzelfsprekend werken wij met diverse protocollen zoals bijvoorbeeld het protocol Ziek, Hygiëne en Voeding. Een heel belangrijk protocol is het wettelijk verplichte protocol Kindermishandeling. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen om deze binnen de opvang zo groot mogelijk te houden maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt, bij ons, op school, thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen we altijd serieus.

Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich te houden aan de meldcode en het protocol Kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan over hoe wij handelen bij:

– een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

– een vermoeden van misbruik door een beroepskracht

– seksueel overschrijdend gedrag door een beroepskracht of de kinderen onderling

– een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerde kwesties

Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen wij dit allereerst bespreekbaar (proberen te) maken met de ouders. Ook zullen wij dit vermoeden onderzoeken. Wanneer wij op basis van ons onderzoek een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven houden kan dit leiden tot een melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarnaast zullen wij een signalering afgeven binnen de Verwijsindex. De Verwijsindex brengt de beroepskrachten uit verschillende organisaties die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een kind. Op deze manier kan er een gezamenlijke aanpak van de problematiek van het kind en het gezin gevormd worden. Ook het signaal wat afgegeven wordt binnen deze index wordt met de ouder besproken.

De protocollen staan ter inzage in de groepen en bij de directie; je kan de protocollen ook downloaden op onze website.

Vierogenprincipe

Per 1 juli 2013 is het Vierogenprincipe in werking getreden. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog altijd alleen op de groep staan zolang het leidster-kindratio dit toelaat. Bij ons zal dit geen wijzigingen met zich meebrengen. Zou zijn er altijd meerdere leidsters of volwassenen in het pand aanwezig en hebben wij continu zicht in de groepen door middel van ons camerasysteem.

Inspectie GGD

In opdracht van de gemeente worden alle kinderdagverblijven jaarlijks door de GGD geïnspecteerd volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. aan de hand van deze inspectie ontvangt de kinderopvanghouder een rapport. Deze rapporten zijn vrij in te zien op onze locatie en kunt u bekijken via de website van het Landelijk Register Kinderopvang

Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid

Jaarlijks zijn wij verplicht de Risico-inventarisatie Gezondheid en Veiligheid uit te voeren. Bij Djoy gebeurd dit in de maand april. Deze risico-inventarisatie wordt ook gecontroleerd door de gemeente en de GGD.

Kinderopvangtoeslag en de Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken en hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerde bso komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijk tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. Sommige ouders kunnen daarnaast ook in aanmerking komen voor een extra vergoeding via de Gemeente.

Je kan op de website van de Belastingdienst alle informatie vinden over de kinderopvang toeslag, een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet de vorm van kinderopvang waar je gebruikt van maakt vallen onder de Wet Kinderopvang. Voorbeelden van kinderopvang die niet onder deze wet vallen, zijn:

 • tussenschoolse opvang (TSO);
 • vriendendiensten of familiediensten;
 • een au pair;
 • een incidentele oppas;
 • peuterspeelzalen;
 • overblijven van schoolgaande kinderen.

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvang je van ons een jaaroverzicht van alle genoten opvang over het afgelopen jaar, op voorwaarde dat alle facturen zijn betaald. Dit overzicht heb je nodig voor de eindafrekening van de Belastingdienst. Als het belastbaar gezinsinkomen over het voorgaande jaar bekend is en de precieze kosten van de kinderopvang kan de Belastingdienst het juiste bedrag uitrekenen waar je het voorafgaande jaar recht op had. Het kan zijn dat je nog extra geld ontvangt of dat je geld moet terugbetalen.

Werkgeversbijdrage
Door de Wet kinderopvang is het niet meer nodig financiële afspraken over kinderopvang vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen werknemers een extra tegemoetkoming geven naast de verplichte werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt belast.

Doelgroepouders
Per januari 2013 wordt de werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders niet meer door het UWV maar door de Belastingdienst uitgekeerd. Ouders die studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen hebben dan uitsluitend voor die maanden recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Er wordt voor het recht op toeslag uitgegaan van de ouder die het minst aantal uren werkt.

Alleenstaande ouder
Bent je alleenstaand en werk je? Dan krijg je evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met twee werkende ouders. De werkgever betaalt via de Belastingdienst een zesde deel mee aan de kinderopvang. Het deel wordt door de Belastingdienst vergoed.

Pleegouders en adoptieouders
Als pleegouder of adoptieouder kom je ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Voor deze ouders gelden dezelfde regels als voor natuurlijke ouders.

Gescheiden ouders
Wanneer je gescheiden bent en jij en je ex-partner verzorgen jullie kind als co-ouders, dan heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Het kind moet dan wel in ieder geval drie dagen per week bij jou wonen en drie dagen per week bij je ex-partner. Elke ouder vraagt dan de toeslag aan voor zijn eigen deel van de kosten.

Zwangerschapsverlof
Als je zwangerschapsverlof hebt, hou je het recht op kinderopvangtoeslag.

Visie

Wat is de pedagogiek van Reggio Emilia?

De Reggio Emilia pedagogische benadering is ontstaan in de stad Reggio Emilia in de provincie Reggio nell’Emilia in Italië. In deze pedagogiek ligt de nadruk op wat kinderen kunnen en niet op wat kinderen niet kunnen. De Reggio Emilia benadering is geen onderwijsmethode maar een filosofische benadering van het kind tot zeven jaar.
Na de Tweede Wereldoorlog waren bewoners van het stadje niet blij met de pedagogische tradities die op hun kinderen werden toegepast. Onder leiding van pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi begonnen de bewoners de pedagogische- en onderwijskundige tradities te doorbreken. In 1945 was Malaguzzi als leerkracht betrokken bij de bouw van een nieuw kindercentrum in Italië. Hij verdiepte zich in het onderwijs dat geboden werd aan jonge kinderen. Hij combineerde vervolgens zijn eigen ideeën en ervaringen samen met de bestaande pedagogische tradities, hieruit vloeide een nieuwe pedagogiek, de opvoedingsfilosofie Reggio Emilia.

De visie

Het basis idee van deze pedagogische stroming is dat elk kind vanaf de geboorte eigen talenten en eigen interesses heeft, dat kinderen nieuwsgierig en creatief zijn en gestimuleerd moeten worden. Bij de Reggio Emilia benadering draait het om luisteren in plaats van vertellen. Je bestudeert het kind (luistert) en adapteert je programma aan zijn/haar vraag. Het is een pedagogische filosofie die gezamenlijk wordt ontwikkeld door de mensen die deel uit maken van de praktijk: kinderen, groepsleiding, pedagogen, kunstenaars.
Men gaat uit van een uniek, leergierig en creatief kind dat graag wilt communiceren. Zowel met andere kinderen als met de groepsleiding. Communiceren is natuurlijk ook niet alleen een kwestie van woorden, je communiceert ook via klanken, beweging, kleuren, schilderen, etc… Dit wordt “de honderd talen” genoemd in de Reggio Emilia visie.
Ook al heeft de Reggio Emilia visie raakvlakken met onderwijsvormen zoals de Waldorf en het Montessori systeem, is het op één punt wel degelijk erg verschillend: het is namelijk een flexibele visie die aangepast kan worden. Omdat je uitgaat van het kind en je activiteiten aanpast aan het kind kan het in de praktijk op zeer verschillende manieren tot uitvoering komen. De Reggio Emilia benadering geeft een richting aan maar schrijft geen concepten voor. Hierdoor kan men de filosofie naar eigen omstandigheden vertalen en toepassen.
Ook wordt de nadruk gelegd op de gemeenschap en het ‘samen doen’, vandaar dat ouders en anderen in de omgeving van de kinderen en de school nadrukkelijk betrokken worden bij de activiteiten van de kinderen. De Reggio Emilia visie gaat namelijk uit van het idee dat opvoeding tot stand komt in wisselwerking met zowel de omgeving als de betrokken mensen. Er wordt dan gesproken van ‘de drie pedagogen’. De eerste zou zijn: De andere kinderen. De tweede de volwassenen. De derde de ruimte en materialen die de kinderen tot hun beschikking hebben.

De praktijk

In de praktijk houdt het in dat de kinderen in de scholen die volgens deze benadering werken, veel ruimte krijgen om zelf te ontdekken en zelf keuzes te maken. Veel vrijheid dus! In plaats van de kinderen bezig te houden worden de kinderen gemotiveerd om zelf te ontdekken. De leid(st)ers hebben een observerende taak, ze kijken naar wat de kinderen bezighouden, houden daar notities van bij en geven ze de ruimte en materialen om te kunnen ontdekken en om creatief te kunnen zijn. Aan de hand van de notities die de leid(st)ers maken worden activiteiten ingepland. Als de kindjes bijvoorbeeld op een gegeven moment heel veel met speelgoedtreintjes spelen in de groep, dan kan er een uitstapje naar het treinstation ingelast worden. Of de kinderen zijn bezig met muziek, dan worden er instrumenten tevoorschijn gehaald en kunnen de kinderen naar hartelust deze ontdekken.
Creatieve activiteiten nemen zoals gezegd een belangrijke plaats in in de Reggio Emilia pedagogie. Zo is er op een Reggio kindercentrum altijd een atelier aanwezig waar de verschillende creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden zoals o.a toneel, dans en verven. De kinderen worden tijdens deze activiteiten geheel volgens de filosofie vrij gelaten. De rol van volwassenen is dus het begeleiden van de kinderen in hun groei en het zorgen voor de meest gunstige condities daarvoor.
Ook is er op een Reggio Emilia kindercentrum altijd een keuken aanwezig. Er wordt elke dag warm gekookt voor de kinderen van het kinderdagverblijf, de kinderen helpen soms zelf ook mee in de keuken. Zo krijgen ze elke dag gezonde en soms een beetje exotische maaltijden. Het idee achter de warme maaltijd is dat het vaak voorkomt dat kleinere kinderen ‘s-avonds na een lange dag niet meer de energie hebben om te wachten op de warme maaltijd thuis. De maaltijden zijn vers bereid en dusdanig van samenstelling dat het geen enkel kwaad kan als er thuis ook nog een warme maaltijd op tafel komt. De kinderen die onze buitenschoolse opvang bezoeken eten tussen de middag brood.

De begeleiding

Van de leid(st)ers wordt zoals gezegd verwacht dat ze de creativiteit van het kind stimuleren. Het houdt niet in dat de leid(st)ers de kinderen de hele tijd laten tekenen of schilderen. Juist door de vrijheid en het feit dat de kinderen zelf kunnen aangeven wat ze bezig houdt wordt de creativiteit bevorderd. Wat belangrijk is, is dat het aanbod aan materialen divers is en dat de leid(st)ers geen vaste opdracht erbij geven “Kom, we gaan een tunnel maken met deze buizen” maar dat de verbeelding van de kinderen de vrijheid krijgt.
In de Reggio Emilia aanpak worden veel gebeurtenissen en activiteiten van de kinderen gedocumenteerd. Dit wordt gedaan via eerder genoemde notities door de begeleiders maar ook door middel van foto’s. Recente foto’s krijgen een zichtbare plek in de groepsruimten en op het besloten gedeelte van de website. Op deze manier kunnen kinderen (en natuurlijk ook de ouders) terugkijken op wat ze meegemaakt hebben. Voor de leid(st)ers is het hebben van dit concreet beeldmateriaal handig om achteraf te kunnen terugblikken en analyseren. Het idee achter het analyseren en documenteren is dat de leid(st)ers de kinderen moeten leren kennen. Om te ontdekken wat een kind of een groep kinderen beweegt en wat ze op dat moment interesseert, moet je het onderzoeken. Door de foto’s (en soms video’s), het werk van de kinderen, de notities (gesprekken, bepaalde gebeurtenissen) bij elkaar te leggen krijg je ‘pedagogische documentatie’. Door deze documentatie goed te bestuderen en in goed overleg kunnen alle betrokkenen (kinderen, ouders, leid(st)ers) tot bruikbare informatie komen en hun werk reflecteren.

Werkt de benadering in de praktijk?

Italiaans onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer de kinderen na 6 jaar Reggio Emilia naar de Italiaanse staatsschool gaan, zij dan opvallen door hun verbeeldingsvermogen en creativiteit. Ook is duidelijk geworden, volgens hetzelfde onderzoek, dat deze kinderen een sterk zelfgevoel hebben, goed kunnen samenwerken en openstaan voor ideeën van anderen.
Een goede basis lijkt ons!
De Honderd Talen van Kinderen
Het kind bestaat uit honderd Het kind heeft honderd talen
 Honderd handen Honderd gedachten
 Honderd manieren van denken, van spelen, van spreken Honderd, altijd weer honderd
 Honderd manieren van luisteren, van verwonderen en liefhebben
 Honderd vreugden om te zingen en te begrijpen Honderd werelden om te ontdekken
 Honderd werelden om te verzinnen Honderd werelden om te dromen
 Het kind heeft honderd talen
(en nog honderd en honderd en honderd meer)
Loris Malaguzzi

 

GGD Rapport